Община Варна приема проекти по „Интегрирано градско развитие“ до 9 май

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 58,5 млн. лв., а кандидати по процедурата могат да бъдат представители на бизнеса, държавни органи, училища, ВУЗ-ове, лечебни заведения, културни институти, неправителствени организации и други
Община Варна приема проекти по „Интегрирано градско развитие“ до 9 май
Източник: Пресцентър на Община Варна

Община Варна приема проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 година в срок до 9 май. Общината, в качеството си на териториален орган по подбор на проектните идеи, кани всички заинтересовани страни да се включат в процедурата.  

Бюджетът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 58,5 млн. лв. и ще бъде използван за финансирането на проектни предложения, реализирани на територията на цялата община или съседните общини, в изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 г. (ПИРО).

Съгласно указанията за кандидатстване на управляващия орган, допустими бенефициенти могат да бъдат държавни органи, областни администрации, културни институти, представители на бизнеса и Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост. С проекти могат да кандидатстват също представители на гражданското общество - неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати. Допустими бенефициенти са и представители на научната и  академична общност, като училища и висши учебни заведения. Могат да кандидатстват също лечебните заведения с държавна или общинска собственост, но в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост).

Допустимите дейности са свързани с инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради, устойчива мобилност, пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност, зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, образователна инфраструктура, здравна инфраструктура, социална инфраструктура, жилищно настаняване, култура, спорт и туризъм.

Крайният срок за подаване на проектни идеи е 09.05.2024 г., 17:30 часа, на адрес - delovodstvo@varna.bg. Проектни идеи, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани. Пълният пакет документи за кандидатстване, както и детайлна информация за допустимите дейности са публикувани на следните адреси: bgregio.eu, както и на сайта на Община Варна