Христо Рафаилов, зам.-кмет по финанси: 205 млн. лв. е капиталовата програма на Варна за 2024 г.

Във фокуса са образователната среда, естетизация на междублокови пространства, ремонти на подлезите, подобряване на уличното осветление и строеж на детски ясли, градини и училища, развитие на нова индустриална зона
Христо Рафаилов, зам.-кмет по финанси: 205 млн. лв. е капиталовата програма на Варна за 2024 г.
Източник: Пресцентър на Община Варна

Капиталовата програма на Общината от бюджет 2024 г. възлиза на 205,06 млн. лв. От тях 160,04 млн. лв. са обезпечени от общинския бюджет, а останалите 45,01 млн. лв. са осигурени от Европейски програми и проекти. Предвидили сме реалистична програма, като основните акценти са в сферата на образованието, каза по време на общественото обсъждане на бюджета в четвъртък вечерта заместник-кметът по бюджет и финанси Христо Рафаилов.

По думите му, източниците на финансиране на Капиталовата програма са Инвестиционната програма на Министерството на финансите за общински проекти, банкови заеми, Националния план за възстановяване и устойчивост и финансиране по структурните фондове на ЕС.

Община Варна разпореди стриктен сутрешен филтър в детските градини и ясли

Сектор “Образование” ще разпредели 14,6 млн. лв. за основни ремонти и реконструкция на ясли, детски градини и училища. Планирано е построяването на две нови детски градини: една за 4 групи с физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство на  ул. "Хъшове“ №2 за около 3,4 млн. лв. и нова сграда на детска градина № 48 "Ран Босилек" в с. Тополи за 3,8 млн. лв.

Нов корпус ще има VII СУ "Найден Геров" за 3,3 млн. лв. Предвидено е разширение на ОУ "Васил Друмев" под формата на пристройка към съществуваща сграда за 1,9 млн.  лв. Ремонт ще бъде извършен на ОУ "Св. Патриарх Евтимий", а в ПГГСД "Н. Хайтов" ще бъде изградена спортна площадка на открито за 83 хил. лв. За проектиране, промяна на предназначение, реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда на "Професионална гимназия по текстил и моден дизайн" в кв. „Аспарухово“ за превръщането й в Черноморски младежки център са отделени 71 хил. лв. 920 000 лв. ще струва изработването на проект за новата сграда на Математическата гимназия  “Д-р Петър Берон”, както и за начални строителни дейности. По същото направление за компютърна техника, оборудване и стопански инвентар ще бъдат изразходени 488 400 лв.

Сумата от капиталовата програма за “Здравеопазване” възлиза на 4,01 млн. лв. Те ще бъдат похарчени за ремонт, разширяване и стопански инвентар на следните обекти: на детска ясла № 8 "Щурче" ще бъде извършен основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, достъпност и изграждане на пристройки с асансьор; основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детска ясла № 4 "Приказен свят"; основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детска ясла № 2 "Моряче". Пристройката за две яслени групи към съществуващи сгради на детска ясла №7„Роза“ ще бъде финансирана по проект ”Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна” по програма на МОН, съфинансиране от Община Варна.

Разходите за компютърно оборудване в различни административни служби  ще бъдат около 449 000 лв., а за видеонаблюдение - 3,1 млн. лв.

41 градски подлеза ще бъдат ремонтирани по Инвестиционната програма на МФ за общински проекти

За нуждите на „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” ще бъдат разпределени 1,3 млн. лв. за купуване на товарни автомобили, компютърна техника и инвентар за социални заведения на територията на общината. От тази сума за проект за основен ремонт на Комплекса за социални услуги за възрастни хора “Гергана” са предвидени 57 100 лв.

По функция “Благоустройство и комунално строителство” 116,2 млн. лв. са разпределени по обекти за водоснабдяване на вилни зони, изграждане на зони за отдих около водовземни съоръжения, в имоти общинска собственост, велоалеи, основни ремонти и реконструкции на пътната мрежа и  разширение на Зона за платено улично паркиране – Зелена Зона - в гр. Варна. Във връзка с изграждането на нови пътища се предвижда да бъдат отчуждени земи на стойност 576 000 лв. За проектиране на археологически обект в паркова площ в централна част на града са отделени 77 000 лв. За благоустрояване на междублоковите пространства районните администрации ще разполагат с 32,6 млн. лв. Общинското предприятие “Паркинги и синя зона” ще получи 795 000 лв. за компютърно оборудване и усъвършенстване на Централизираната система за платено паркиране и кол центъра Зелена зона.

За дейност “Геозащита” са предвидени 50 616 лв. за укрепване на брегово свлачище в м. “Св. Никола” и пречистване на отпадни води в с. Константиново и с. Звездица. В дейност "Чистота" за изграждане на система за определяне и отчитане на количеството събрани битови отпадъци са предвидени 228 602 лв. Сектор “Икономически дейности и услуги” получава 19,4 млн. лв. за основни ремонти и реконструкция на общински пътища и улична мрежа в селата Тополи, Звездица, Каменар и с.о. Ракитника.

Благомир Коцев бе избран единодушно за кандидат за член на УС на НСОРБ

По капиталовата програма за функция “Култура, спорт, почивни дейности, религиозно дело” са насочени 692 045 лв. - за покривна реконструкция на конна база “Виница”, ремонт на къщата на Антон Новак в Морската градина и подмяна на филтрите на открития басейн в плувен комплекс “Приморски”. Сред финансираните обекти са също и Градската художествена галерия, Историческия музей, Регионалната библиотека “Пенчо Славейков” и Зоопарка. Той се нуждае от средства за лиценз и купуване на нови животни.

Проектобюджетът за 2024 г. ще подобри качеството на живот на хората във  Варна и кметствата. Ще създадем привлекателна и удобна жизнена среда, а при разходването на средствата ще се осъществява строг контрол за законосъобразно използване на публичните ресурси, срокове и качество, каза още Христо Рафаилов.