Определение на съда по делото на Цветнен Цветков

Съдът остави без разглеждане искането на кмета на район „Одесос“ и прекрати производството по делото
Определение на съда по делото на Цветнен Цветков
Източник: Административен съд - Варна

Административен съд – Варна оставя без разглеждане искането на Цветнен Цветков за спиране на предварителното изпълнение на Решение № 294/02.02.2024 г. на Общинска избирателна комисия – гр. Варна и прекратява производството по ч.адм. д. № 259 по описа на съда за 2024 г.

В мотивите си съдът посочва, че за да бъде допустимо искането за спиране на предварителното изпълнение по силата на закона, е необходимо да са налице процесуалните предпоставки за неговото разглеждане. Като процесуална предпоставка съдът сочи наличието на висящ съдебен процес за проверка на законосъобразността на акта, чието предварително изпълнение се иска да бъде спряно. Видно от приложената по делото справка от деловодната система на АдмС – Варна, а и от заявеното в искането, до настоящия момент не е образувано производство по оспорване на процесното решение на ОИК – Варна от Цветнен Цветков.

Съдът прави извод, че при липсата на висящ процес по оспорване на административния акт, искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение се явява недопустимо; жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок.